Finanse osobiste są grą, której nie można wygrywać każdego dnia, ale dzięki której możliwe jest uwolnienie się od naszego finansowego uzależnienia.
Marek Lipiński
Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki

Koncepcja rozwoju

Wizja działania memes.pl jest strategicznie ukierunkowana na wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości – w tym przede wszystkim lokalnej przedsiębiorczości inwestycyjnej - i świadczenie konkurencyjnych usług finansowych.

Twórcy Grupy pragną, aby była ona powszechnie rozpoznawanym lokalnym centrum globalnej kompetencji w zakresie:

1.    opłacalnej myśli ekonomicznej
2.    świadomych procesów inwestycyjnych i gospodarczych
3.    aktywnej alokacji aktywów.

Głównym koncepcyjnym przesłaniem oferty rynkowej przygotowanej przez memes.pl są:

“szansa na finansowy sukces”, realna i dla każdego, dzięki dostępowi do:

•    użytecznej i inspirującej wiedzy
•    wiarygodnych i niezależnych informacji
•    systematycznych analiz długo i średnioterminowych trendów
•    obiektywnego doradztwa finansowego
•    bieżącej asysty w procesie alokacji aktywów inwestycyjnych

“demokratyzacja prywatnej bankowości”, polegająca na zaoferowaniu:

•    galerii atrakcyjnych i efektywnych strategii inwestycyjnych
•    obiektywnych kryteriów oceny dla wszystkich lokalnie dostępnych produktów
•  globalnego przeglądu aktywnych rozwiązań konkurujących z atrakcyjnością pasywnych zwrotów na indeksach
•    dostępu do najbardziej efektywnych propozycji inwestycyjnych ze świata

“niezależność i przedsiębiorczość”, co pozwoli na:

•    prowadzenie działalności komercyjnej w pełni podporządkowanej efektywnej alokacji aktywów
•    przygotowywanie oferty rynkowej opartej o prawdziwie opłacalne wartości
•    funkcjonowanie całej Grupy w możliwie maksymalnej symbiozie ze swoimi Klientami i Partnerami
•  zaproponowanie inwestorom atrakcyjnej „butikowej” opcji na potencjał ewoluującego sektora finansowego. 


Niezwykle istotnym elementem prowadzącym do powstania memes.pl były obserwacje i doświadczenia jej założycieli, Włodzimierza Boguckiego i Marka Lipińskiego.

Te najbardziej krytyczne dla obecnego funkcjonowania Grupy można sprowadzić do następujących argumentów:

•   zarządzanie prywatnych aktywów, nawet w formacie bankowości prywatnej, zostało zinstytucjonalizowane przez „przemysł finansowy” w oparciu o nieadekwatne teorie ekonomiczne i nieskuteczne formy zarządzania ryzykiem rynkowym;

•    zdecydowana większość Klientów sektora inwestycyjnego nie radzi sobie emocjonalnie ani z narzucanym im „akademickim” horyzontem czasowym, ani też z oferowaną im pasywną alokacją aktywów, zwłaszcza w świetle narastających zawirowań rynkowych;

•    pośrednicy finansowi zdają sobie coraz bardziej sprawę z nieskuteczności swojej roli doradczej, na którą nie mają czasu i do której nie są przygotowani, a której wymagają od nich coraz częściej zagubieni i sfrustrowani Klienci.


W ocenie założycieli memes.pl skuteczna formuła obsługi Klienta inwestycyjnego powinna być w związku z tym oparta o zupełnie odmienne założenia:

•    pośrednik finansowy musi być świadomie „odciążony” od funkcji opiniodawczej i doradczej;

•   zarządzający musi przyjąć na siebie odpowiedzialność za aktywne zarządzanie powierzonymi mu środkami;

•   Klient musi mieć możliwość dostępu do prostych, ale wiarygodnych informacji i analiz oraz szansę na otwartą wymianę opinii i poglądów bez każdorazowego zaangażowania ze strony obsługującego go pośrednika.


Celem nadrzędnym memes.pl jest wywiązywanie się z przyjmowanych na siebie zobowiązań w oparciu o tradycyjne wartości i głęboki szacunek dla rodzimej przedsiębiorczości.

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą także, że pewne tradycyjne i uniwersalne wartości stanowią jedyną realną drogę do pomnażania kapitału w jakimkolwiek podejmowanym przedsięwzięciu:

•    uczciwość, niezależność i bezstronność prezentowanych opinii
•    otwartość i jasność zajmowanego stanowiska

•    przedsiębiorczość w poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań
•    obiektywizm i profesjonalizm podejmowanych działań

•    zintegrowane wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania finansami
•    systematyczna wymiana doświadczeń i ciągłe doskonalenie wiedzy

•    lojalność partnerskich relacji
•    zobowiązanie do zachowania pełnej poufności i zawodowej dyskrecji.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności